Årsmøtet‎ > ‎

Foreningsvedtekter

        Sist revidert i årsmøtet 3. mars 2010.

  1. Tanum KFUK-KFUM er forpliktet på Guds ord og Den Norske Kirkes bekjennelse og har til formål å fremme levende kristendom. Foreningen ønsker å utvikle og ta ansvar for det hele menneske med ånd, sjel og kropp og vil utfordre til aktiv tjeneste i kirke og samfunn lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  2. Tanum KFUK-KFUM er tilsluttet Norges KFUK-KFUM og Vestfold og Telemark krets av samme. Gjennom denne tilknytningen er alle kvinnelige, respektive mannlige, medlemmer samtidig medlemmer i særforbundene av Norges KFUK og Norges KFUM, samt verdensforbundene av KFUK /YWCA) og KFUM (YMCA).
  3. I arbeidet med å oppfylle foreningens formål, kan de opprettes avdelinger og grupper organisert etter særskilte aktiviteter og/elleraldersgrupper. Enhver arbeidsgren i foreningen skal ha en ansvarlig leder som har underskrevet KFUK-KFUM's ledererklæring. Medlem i foreningen kan enhver bli som melder seg hos en av foreningens ledere og som betaler den fastsatte kontingenten.
  4. Foreningen ledes av et styre som består av leder og minst to kvinner og to menn. Det velges i tillegg varamedlemmer for hverordinære styreplass, med samme kjønnsfordeling. Styret kan konstituere seg i arbeidsutvalg og utnevne underutvalg etter behov. Foreningens styremedlemmer skal kunne underskrive KFUK-KFUM's ledererklæring. Foreningsstyret kalles sammen av lederenså ofte som denne finner det nødvendig, minst to ganger pr. halvår, eller når et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 er til stede.
  5. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes ordinært en gang pr. år innen 15. mars. Årsmøtet skal kunngjøres minst 6 uker før møtedato og sakspapirer skal være tilgjengelig minst 2 uker før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret skriftelig i hende senest 4 uker før årsmøtet. De samme prosedyrer gjelder for ekstraordinære generalforsamlinger. Stemmerett har alle medlemmer over 14 år som har betalt sin kontingent for foregående år (årsmøteperioden). Medlemmer av de ulike gruppene er medlemmer av foreningen.
Comments